可愛い国 / Schattig Landje / Cute Country

2013年9月13日

De grote storing / The big failure / 大きな問題

Filed under: オランダ — タグ: , , , , , — マッチャ @ 12:03
2013年9月10日:道である蛇口

Het kraantje van de gemeente.
The tap water point on the street.
道である蛇口。

Op 10 september om 22:50 uur viel ineens het water uit. Omdat dit al twee keer eerder is gebeurd dit jaar, had ik nog wel een extra fles water in de koelkast liggen (normaal heb ik meer flessen water in de koelkast liggen, maar ik had ze er heel recent nog uitgehaald om het water te verversen). Eén van die keren was er zelfs bijna een week geen water in de flat. Meestal is er trouwens ook geen continue stroom warm water als je doucht (net zoals bij de andere bewoners in de flat).
We hadden net de wasmachine aangezet en het wasmiddel zat al verspreid door de wasmachine, maar toen mijn vriend de kraan van de wasbak opendraaide, kwam er geen water uit (en zonder water kon de wasmachine ook niet verder). Ik belde het noodnummer van de SSH (de woningbouwcorporatie). Terwijl ik in de wacht stond, liep ik de gang op om bij de buren te vragen of zij ook geen water hadden, maar na bij twee huizen aangebeld te hebben, merkte ik dat de deurbellen het niet deden. Mijn eigen deurbel deed het ook niet. De noodverlichting in de gangen was ook aangegaan en de helft van de gewone lampen in de gang was uit. De lift aan de achterkant van het gebouw was ook uitgevallen, maar aan de voorkant deden de liften het nog wel. We waren met de trap naar beneden gelopen (vanaf 15-hoog), omdat we het op dat moment niet aandurfden om met de liften aan de voorkant naar beneden te gaan.
Ik had nog wel stroom, maar dit was niet bij alle woningen het geval. Mijn overbuurvrouw had in haar huiskamer en keuken wel stroom, maar niet in de badkamer. Verder was er geen water, geen internet, geen ventilatie (het ventilatiesysteem was ook uitgevallen), geen deurbel, de bewakingscamera’s namen niet meer op (maar waren wel nog aan, en dit kon ik zien omdat ze in mijn meterkast zaten), en de deuren van de fietsenstallingen gingen ook niet open (normaal gesproken gaan die open door een bewegingssensor binnenin de stalling – van buitenaf heb je een sleutel nodig). Na een kwartier in de wacht te hebben gehangen heb ik maar opgehangen. Waarschijnlijk was de hele flat aan het bellen. We zijn ook om het gebouw heengelopen en probeerden in de technische ruimte te kijken. Vanaf de buitenkant kon je wel iets zien, en ook daar was de apparatuur uit en er stonden een paar plassen water op de grond (het regende heel hard).
Aan de voorkant van het gebouw had zich ook een groepje mensen verzameld, die wel met de liften aan de voorkant van het gebouw naar beneden waren gegaan. Zij hadden ook geen water etc. Nadat we even hadden gepraat, zijn zij allemaal ergens anders naartoe gegaan.
We zijn toen even onder het afdakje van een universiteitsgebouw gaan staan met onze telefoons, zodat we op het wifi-netwerk van de universiteit konden. Voordat internet uitviel was ik aan het chatten met een vriendin, dus ik meldde haar nog even wat er was gebeurd en mijn vriend belde zijn moeder, die toen de SSH ging bellen. Zij zeiden tegen haar dat ze er “met man en macht” mee bezig waren.
Ik en mijn vriend gingen terug naar boven om twee emmers en vier flessen te halen. Deze gingen we toen vullen bij het gemeentekraantje een eindje verderop in de straat. Eén van ons bleef boven bij de lift staan en de ander ging naar beneden met de liften aan de voorkant. Als de lift zou blijven steken en het alarmsysteem in de lift zou het ook niet doen, zou de ander de hulpdiensten kunnen bellen (want mobiele telefoons hebben geen bereik in de lift).
Het water uit de emmers heeft mijn vriend in het waspoederbakje van de wasmachine gegoten (in totaal iets van 15~20 liter), zodat de machine het wasmiddel toch een beetje uit de kleren kon spoelen.
Om 2 uur ‘s nachts was ik voor de laatste keer met twee emmers water omhoog gegaan. Er was nog steeds geen activiteit van de SSH of een bouwbedrijf te zien, dus wat ze ook aan het doen waren, drie uur later stond er nog niemand.

De volgende ochtend om 10 uur was er nog steeds geen water/internet/etc en de noodverlichting was ook uitgegaan.
We besloten naar het huis van mijn vriend te gaan om te kunnen douchen. En omdat de ventilatie het niet deed, was de luchtkwaliteit ook erg slecht geworden (daar heb ik een sensor voor).
Toen we om 11 uur beneden kwamen, stapten er net twee mannen van een bouwbedrijf de lift in. We vroegen wat er aan de hand was, en ze zeiden dat er twee 175-Ampère-zekeringen waren gesprongen. Ze hadden ze besteld en deze zouden er over een uur zijn. Dan zouden ze langzaamaan de waterpompen en de andere systemen weer opstarten, maar hij kon niet zeggen hoe lang dat zou gaan duren. Wij zijn dus weggegaan. Twaalf uur na de melding zijn er dus pas mensen naar het gebouw toegekomen.
Bij mijn vriend thuis kon ik wel mijn email lezen. Om 10:41 uur had de SSH een mailtje gestuurd dat “er problemen zijn met een aantal collectieve technische installaties”. Alsof niet heel de flat dat al een nacht lang wist…
Om 3 uur kwamen we terug bij de flat en iemand van de 11e verdieping zei dat ze nét weer water had. De lift, internet, alle lichten etc deden het ook weer. Ik had nog geen water, maar 20 minuten later weer wel. Het oplossen hiervan heeft in totaal dus 16,5 uur geduurd.

Saillant detail is dat hetzelfde bouwbedrijf (BAM) dat deze flat heeft gebouwd, de week vóór deze catastrofale uitval bezig is geweest aan mijn badkamer en hier ook prutswerk heeft verricht.

Ik heb, omdat ik zeer ontevreden ben met deze voorvallen, onderstaande mail naar de SSH gestuurd:

Beste SSH,

Afgelopen dinsdag en woensdag 10 en 11 september was er voor de derde keer dit jaar geen water in Casa Confetti. Deze keer was ook het internet, de ventilatie en een deel van de stroom uitgevallen.
Ik ben het onderhand wel zat dat ik een noodvoorraad water in huis moet hebben, omdat het zo vaak voorkomt dat er geen water meer uit de kraan komt.
Tevens is er in de piekuren nog steeds geen continue stroom warm water op de 15e verdieping. Inmiddels is het mij wel duidelijk dat er hier in dit gebouw een stel ondeugdelijke hydrofoorpompen staan. Het is immers te belachelijk voor woorden dat er in Nederland al zo vaak geen water is in een flat. Als men ergens anders in Nederland langer dan drie uur
zonder stroom of water zit, is het meteen in het nieuws.
Door al deze storingen heb ik in totaal al ongeveer tussen de 2 en 3 weken hier niet met genot kunnen wonen. Ik verwacht dus eigenlijk wel een schadevergoeding, o.a. voor de extra gemaakte reiskosten en telefoonkosten om elders te moeten douchen en wassen (ook eerder dit jaar), de gemiste nachtrust door gesleep met water, onwetendheid en angst door onduidelijkheid van de situatie in de flat door gebrek aan
informatie en het toch al extra verstoorde woongenot door het niet kunnen gebruiken van de douche in de week ervoor.
Verder stond het geluid bij het UP-feest van 30 augustus zo hard, dat het geluidsniveau binnen in mijn kamer over de 80 dB heenging. Ik kon dus met goed fatsoen niet meer studeren of slapen en werd dus eigenlijk weggejaagd uit mijn eigen kamer. Bij terugkomst waren alle dingen van mijn wasbak afgetrild. Gelukkig had ik mijn spiegel al ergens anders neergezet, anders zou die ook kapotgetrild zijn. Als de boxen anders
geplaatst zouden zijn, zou ik een stuk minder last hebben gehad van het geluid.

In afwachting van uw reactie,
Selene

P.S. Dit verhaal heb ik ook op mijn weblog in drie talen gepubliceerd: https://selenejapan.wordpress.com/2013/09/13/de-grote-storing-the-big-failure-%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%95%8f%e9%a1%8c/

2013年9月10日:水に入れたバケツと鉢

Emmers en bakjes met water in de badkamer.
Buckets and bowls with water in the bathroom.
水に入れたバケツと鉢(浴室で)。

On September 10th at 22:50 o’clock, water suddenly stopped coming out of the tap. As this has already happened twice before this year, I did have an extra bottle of water in the fridge (normally I have more bottles filled with water in the fridge, but I had recently taken them out to refresh the water). One of those times we didn’t have water in this building for almost a week. As an aside, most of the there’s no steady stream of warm water when using the shower (which is also the case in the other bathrooms in this building).
We had just started up the washing machine and the laundry soap had already been mixed with the clothes, but when my boyfriend opened the tap above the sink, no water came out (and with no water, the washing machine couldn’t continue either). I called the emergency telephone number of the SSH (the housing cooperative). While waiting for someone to answer (the line was busy), I walked into the hallway to ask the neighbours if they had any water. After pressing the doorbell of two houses, I noticed that the doorbells didn’t work. My own doorbell also didn’t work anymore. The emergency lights in the hallway were on as well, and half of the normal lights were out. The elevator at the back of the building also didn’t work, but at the front of the building the elevators were still working. We walked downstairs (from the 15th floor), because we didn’t dare to take an elevator at the moment.
I still had electricity, but that wasn’t the case with everyone. One of my neighbours had electricity in her living room and kitchen, but not in the bathroom. Furthermore, there was no water, no internet, no ventilation (the ventilation system had gone down too), no doorbell, the security cameras didn’t record (but they were still on), and the doors of the bicycle parking also didn’t open (normally they open from the inside when motion is detected – for opening them from the outside you need a key). After waiting for about 15 minutes on the phone, I broke off the connection. Probably everyone living in this building was calling the emergency number. We also walked around the building and tried to look in the room containing the electrical systems of the building, but they were down too and there were some puddles of water on the floor (it was raining a lot).
At the front of the building, a group of people had gathered, who had come down using the elevators. They also didn’t have water etc. After having talked for a bit, they all left to somewhere else.
We then walked to a university building with our mobile phones, so we could access the university’s wireless network. Before internet went down I had been chatting with a friend, so I notified her of what happened and my boyfriend called his mother, who then proceeded to call the SSH. They told her that they were working on the problem “with all their might”.
I and my boyfriend went back upstairs to get two buckets and four bottles. These we filled at the tapwater point placed in the street by the municipality. One of us stayed upstairs to watch the elevator, the other one went downstairs with the buckets and bottles. If the elevator got stuck and the alarm system inside the elevator also wouldn’t work, the other one could call for help (as mobile phones didn’t work inside the elevator).
My boyfriend poured the water from the buckets into the washing powder tray of the washing machine (total something like 15~20 litres), so the washing machine could rinse the soap from the clothes.
Around 2 o’clock midnight I went upstairs for the last time with two buckets of water. I still hadn’t seen any activity from the SSH or other construction companies, so whatever they were doing, three hours after having called them there was still no-one here.

The following morning at 10 o’clock, there was still no water/internet/etc and the emergency lights were off as well.
We decided to go to my boyfriend’s house to be able to use the shower. And because the ventilation didn’t work either, the air quality had become quite bad as well (I have a sensor for that).
At the moment we arrived at the front of the building at 11 o’clock, two men from a construction company just stepped into the elevator. We asked what the problem was, and they said that two 175-ampere fuses had blown. They had ordered new ones and those would arrive in an hour. Then they would slowly restart the water pumps and the other systems, but he couldn’t say how long that would take. So we left. Twelve hours after notifying them, they had sent people to the building.
At my boyfriend’s house I could read my email. At 10:41 o’clock the SSH had sent an email that “there are problems with a number of collective technical installations”. As if everyone in the building didn’t know already…
At 3 o’clock we returned to the building and someone from the 11th floor said she got water again a few minutes earlier. The elevator, internet, lights etc all worked again. I didn’t have water yet, but 20 minutes later I did. So, solving this problem took 16.5 hours in total.

A notable detail is that the same construction company (BAM) that built this building, was working on my bathroom in the week before this big failure and also delivered a bad job there.

2013年9月10日:水に入れたビン

Flessen gevuld met water.
Bottles filled with water.
水に入れたビン

9月10日の22時50分、蛇口から流れていた水が急に止まった。今年にはもう2回前に起こったから、冷蔵庫に水に入ったビンが持っていた(普通は水をもっと冷蔵庫に持っているけど、ちょっと前水を代わるためにビンを取れた)。1回には殆ど1ヶ週間水がなかった。ところで、暖かい水にも問題がある:シャワーするときには水の温度がずっと変わる。
ついさっき、洗濯機を回したから、洗剤はもう服と一緒に回った。水が止まったから、洗濯機は洗えなかった。公営住宅の緊急の電話番号に電話した。返事に待っているときに(電話番号が話し中で)、廊下に行った。隣の人に「水もない?」って聞きたかったから。二つのドアチャイムを押して、ドアチャイムに電気が消えた(私のドアチャイムにも)。廊下の緊急のランプが光って、普通のランプは半分光ってなかった。建物の後ろ側にあるエレベーターも動かなかった。建物の前側のエレベーターはまだ動いた。エレベーターはちょっと不安だったから、16階から階段を降りた。
私の部屋にはまだ電気があったけど、色んな部屋で電気がなかった。例えば、隣の人の部屋に浴室で電気がなかった。そして、インターネット、換気、ドアチャイムがなかった。セキュリティカメラはもう撮れなかった(電気がついてたけど)。駐輪場のドアは中からもう開けなかった(普通は中からモーションセンサーで開く、外から鍵で開く)。
後15分電話を切った。多分皆が緊急の電話番号に電話していた。
建物のまわりに歩いて、建物の機械の部屋に見に行った。機械にも電気がなかった。水たまりも見た(ずっと大雨が降っていた)。
建物の前、人が集まっていた。皆はエレベーターを使った。全部の部屋で水などがなかった。ちょっと話して、他の人は皆他の場所に行った。
私と彼氏は大学のビルに歩いた。外でスマホで大学のインターネットは使えた。インターネットが消える前、私は友達とチャットしていた。何かが起こったことを伝えて、友達は寝に行った。彼氏は彼のお母さんに電話して説明した。そして、彼のお母さんは公営住宅に電話した。公営住宅は「一生懸命で問題を解決してみる」って言った。
部屋に戻って、2つのバケツと4本のビンに下の道である蛇口(市当局が建てた蛇口)で水を入れた。1人はバケツとビンで下に行って、1人は上のエレベーターを見ていた。エレベーターが動かなくなったら、エマージェンシー・サービスに電話することが出来る(エレベーターの中で携帯が使えないから)。
洗剤を濯ぐために、彼氏はバケツから水を洗濯機に入れた(15~20リトルぐらい)。
夜の2時ぐらい、最後に水をバケツに入れた。まだ公営住宅か建設会社の人が見なかった。「一生懸命」で何をしていた?電話して3時間後にはまだ人が来なかった。

次の朝の10時。まだ水・インターネット・などがなかった。緊急のランプも消えた。
彼氏の家に行こうと決めた(シャワーが使いたかったから)。換気もなかったから、空気はとても悪くなった(空気のセンサーを持っているから、CO2が多すぎになった)。
建物の前に着いた瞬間に、建設会社の2人の人はエレベーターに入った(11時)。「問題は何ですか」って聞いた。二つの175アンペアの電力ヒューズが壊れた。新しいヒューズは後1時間に貰う。その後、水のポンプを動き出す。その後は他のシステム(電気、インターネットなど)。どんなに時間がかかるのは分からなかったから、彼氏の家に行った。
公営住宅に電話してから12時間後人が手伝いに来た。
彼氏の家でeメールが読めた。10時41分で公営住宅はeメールを送った。「建物の機械で問題がある」って書いた。皆がまだ知らなかったな…
3時に建物に帰った。12階に住んでいる人は「何分前、水がまた流れた!」。エレベーター、インターネット、電気などもあった。3時に、16階ではまだ水がなかったけど、3時20分で水もあった。
この問題は16時間半をかかった!

そして、この建物を建てた建設会社(BAM)は私の浴室でもそんなに良くないことをした…

広告

2013年9月12日

Kitranden in de douche / Sealant in the shower / 浴室の密封材

Filed under: オランダ — タグ: , , , , , , — マッチャ @ 14:33
2013年9月4日:シャワーにある埃

Dinsdagavond 4 september: de achtergelaten cementsluier
Tuesday evening September 4th: the grout dust left behind.
9月4日の夕べ:シャワーにある埃

Op dinsdag 3 september kwam BAM ‘s ochtends mijn badkamer controleren in opdracht van de verhuurder. Ze vonden dat een gedeelte van het pleisterwerk opnieuw gedaan moest worden, evenals de kitranden tussen de grond en wanden van de douche, en om het doucheputje heen.
Woensdag 4 september kwam iemand van de BAM met een slijptol om het cement tussen de tegeltjes uit te halen. Het gruis lag overal verspreid door de badkamer en de douche. Het was zelfs in mijn wasdroger terechtgekomen (maar dat kwam omdat ik het deurtje halfopen had laten staan). De man kwam daarna aanzetten met een grote stofzuiger en had een gedeelte van het gruis weggezogen, maar niet alles. Hij had wel het cement in de groeven vernieuwd. Ik kon mijn badkamer dus de rest van de dag niet gebruiken en alles lag bedekt onder een cementsluier.
Donderdag 5 september kwam er iemand die kitranden kwam leggen, maar hij had het vantevoren niet ontvet/schoongemaakt. De kitranden werden dus over het cementgruis heengelegd. Het rooster van het putje werd ook weer vastgekit, zoals het de vorige keer ook was gebeurd (daarom konden we het rooster er eerder ook niet vanaf halen om het putje schoon te maken). Ik kon vrijdag pas weer douchen. Op vrijdag hadden we ook geprobeerd het cementgruis van de muren te halen, maar met gewoon water lukte het niet en mijn vriend heeft een uur staan boenen op de muren met een sponsje. Hij heeft er veel, maar niet alles, vanaf gekregen.
Op maandag 9 september kwamen ze om 8:15 uur controleren of het allemaal goed was gedaan. Blijkbaar niet, want je kon je nagels gewoon tussen de kitranden zetten. “We snappen echt niet hoe dat kan” zeiden ze, maar als je de ondergrond vantevoren niet ontvet/schoonmaakt, blijft de kit niet zitten (staat op alle kitspuiten…). ‘s Middags zou die man weer terugkomen om de kitranden te fixen, maar dat ging niet door omdat zijn moeder net was overleden.
Dus dinsdag 10 september kwam er ‘s ochtends iemand anders (een zelfstandige klusser die BAM had ingehuurd), die de kitranden van het putje opnieuw moest leggen. Hij haalde de oude kit weg, haalde het rooster eruit, maakte het eerst schoon, ontvette het daarna vakkundig, en spoot de kit erin ZONDER dat het rooster eraan vastgekit werd. Hij zei ook dat die roosters er helemaal niet aan vastgekit mochten worden, maar dat het wel vaak gedaan werd. Het cementgruis zou vanzelf wegspoelen.
Om half 12 moest ik weg, dus mijn vriend kwam even in mijn kamer zitten omdat de BAM nog terug zou komen om het te controleren. Hij had hen aangewezen dat de kitranden bij de douche ook gezet zijn door dezelfde man die vóór het kitten de doucheput niet schoon had gemaakt en dat ze dat nog even goed moesten controleren. BAM vond het kennelijk goed genoeg, maar ik vraag me af wanneer mijn onderburen een lekkage krijgen…
Al met al heb ik de indruk dat mijn badkamer nu misschien wel in een slechtere staat verkeert dan voordat BAM ‘onderhoud’ kwam plegen. Maar die problemen treden waarschijnlijk pas op als ik hier al weg ben.
Als er ingehuurde klussers komen om kitranden te vervangen, een klusje van minder dan een dag, verwacht ik niet dat ze er een week mee bezig zijn en het dan nog steeds niet in orde is.

Ik zet grote vraagtekens bij de vakbekwaamheid van het hele bedrijf BAM. Na even rondzoeken en rondvragen kwamen er nog meer projecten, die veel groter zijn dan een badkamertje, bovendrijven. Hierin is een zeker patroon zichtbaar. Het lijkt erop dat BAM graag de goedkoopste offerte opmaakt en vervolgens prutswerk aflevert waardoor de BAM de komende jaren verzekert is van genoeg ‘onderhoudsopdrachten’ (die ze veel geld opleveren).

Het meest noemenswaardige project van BAM is Hofstad 1 in Houten. Hier was het de bedoeling dat er in alle huizen een milieuvriendelijk verwarmingssysteem geplaatst zou worden met behulp van (elektrische) warmtepompen. De geïnstalleerde pompen blijken een zeer laag rendement te hebben en daardoor zeer slecht te zijn voor het milieu. Dat valt echter in het niet bij het meest grove defect tot nu toe: door een slechte klep in de warmtepompen werd de warmte (die gestookt werd met elektriciteit) terug de grond ingepompt. Het gevolg hiervan was dat er diverse warmtepompen in plaats van het huis, het grondwater aan het verwarmen waren. Dit terwijl het juist de bedoeling was om de warmte úit het grondwater te halen om woningen mee te verwarmen. Als BAM initieel 50 euro per warmtepomp meer had uitgegeven voor een andere klep, zouden de bewoners niet onnodig op kosten zijn gejaagd en had BAM daarna niet alsnog de kleppen moeten vervangen voor het duurdere alternatief. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de lekkages die er tussentijds in diverse woningen zijn opgetreden. Dit heeft natuurlijk ook tot diverse rechtszaken geleid.

Als ik dus ooit nog aanbestedingen moet doen en BAM is één van de gegadigden, zal ik wel drie keer nadenken voordat ik mijn keus op hen laat vallen.

2013年9月4日:豊水

Dinsdagavond 4 september: de achtergelaten cementsluier rondom het doucheputje
Tuesday evening September 4th: the grout dust around the drain.
9月4日の夕べ:排水にある埃

In the morning on Tuesday September 3rd, BAM (construction-service company) visited my house by order of the housing cooperative to check my bathroom. They decided a part of the tiling grout had to be redone, as well as the sealed borders around the shower (between the walls and floor) and around the drain.
On Wednesday September 4th, someone from BAM came with an angle grinder to remove the tiling grout between the tiles. The grout-dust covered the entire shower and half of the bathroom. It had even settled a bit into my clothes-drying machine (but that was because I had left the door half open). The man then used a large vacuum cleaner to remove part of the dust, but he didn’t clean up all the dust. He had replaced the tiling grout between the tiles. I couldn’t use my bathroom for the rest of the day and the grout dust was almost everywhere.
On Thursday September 5th, someone came to apply the sealant, but he hadn’t cleaned or degreased the area beforehand. So, the sealant was put on top of the grout dust. The shower sieve was also sealed to the tiles, just like it was done last time (that’s why we couldn’t get the sieve out for cleaning the drain). I had to wait till Friday to be able to use the shower again. On Friday we also tried to remove the grout dust from the walls, but we couldn’t do it with just water and my boyfriend had scrubbed the walls for about an hour with a sponge. He got off a lot of the dust off the walls, but not everything.
On Monday September 9th morning 8.15 AM, they came to check if everything had been done well. Apparently not, as you could easily put your fingernails between the sealant and the walls/tiles. “We really don’t understand how that is possible” they said, but if you don’t clean/degrease the surface beforehand, the sealant won’t stick (all the sealant instructions say so…). In the afternoon, the man would come back to fix the sealant, but that didn’t happen because his mother had died.
So on Tuesday September 10th someone else came (an independent construction worker hired by BAM), who had to replace the sealant around the drain. He removed the old sealant, removed the sieve, cleaned it, degreased the area where the sealant should come, and applied the sealant WITHOUT sealing the sieve to the tiles. He also said those sieves shouldn’t be sealed to the tiles, but many people did that. He said the grout dust would wear off in time.
At 11.30 AM I had to leave, so my boyfriend stayed in my room, because the BAM would return to check the sealant again. He had pointed out to them that the sealants at the bottom of the shower walls had also been put there by the same man who hadn’t cleaned around the drain before putting in the sealant, and that they had to check it again. BAM decided it was good enough, but I wonder when my neighbours one floor below will get a leakage…
All in all I get the impression my bathroom may now be in a worse state than before BAM came to do ‘maintenance’. But those problems will probably only occur when I’ve already moved out.
When construction workers come to my home to replace sealants, something that can be done in less than a day, I don’t expect them to take a week and still not have done it right.

I really wonder about the competence of the entire company BAM. After some searching and asking around, I heard about more of their projects, much larger than a small bathroom. There seems to be a certain pattern: it seems to be BAM likes to quote the cheapest prices, and delivers low quality so they are ensured of recurrings ‘maintenance jobs’ (which makes them money).

The most notable project executed by BAM is Hofstad 1 (Dutch website) in the Dutch village of Houten. Here, it was the intention to install a climate-friendly heating system in all the houses using (electric) heat pumps. The heat pumps they installed turned out to have a very low efficiency and thus were very bad for the environment. The most severe defect till now was even worse: because of a bad valve in the heat pumps the heat (that was generated using electricity) was pumped back into the ground. The consequence was that several heat pumps were warming up the ground water instead of the house. The pumps were meant to extract the heat from the ground water to heat up the houses. If BAM had initially invested 50 euros more for a valve for each heat pump, the inhabitants wouldn’t have paid so much electricity costs and BAM wouldn’t have had to replace the valves for more expensive ones afterwards. And I haven’t even mentioned the leakages occurring in several houses. Of course this has resulted in a few lawsuits.

So if I ever have to decide on a construction company and BAM is an option, I’ll think twice about choosing them.

2013年9月11日:今のシャワー

Hoe de douche er nu uitziet.
What the shower looks like now.
今のシャワー。

9月3日(火)の朝、BAM(建設会社)の人が私の部屋の浴室に見に来た。公営住宅は今月、全部の部屋の浴室をチェックするから。タイルの間にあるグラウトやシャワーの壁と床にある密封材や排水のまわりにある密封材の代わることが必要だったって言った。
9月4日(水)の朝、BAMの男の人はアングルグラインダでグラウトを除いた。グラウトの埃はシャワーの全部と浴室の半分にあった。ちょっと洗濯乾燥機にも入ったけど、乾燥機のドアをちょっと開けたから…
男の人は大きな掃除機で埃を半分で掃除したけど、まだあった。グラウトは代わったけど、浴室はまだ使えなくて、グラウトの埃もまだあった。
9月5日(木)の朝、BAMの他人は密封材を代わる。代わる前に脂と埃を除かなかった。だから、密封材は埃の上に塗った。排水のカバーもタイルに密封した。この前もそうしたから、排水は掃除出来なかった。
金曜日にはまたシャワーが使えたけど、埃は掃除出来なかった。彼氏は1時間ぐらい排除をやってみたけど、まだ埃が残った。
9月9日(月)の朝の8時15分、またBAMの人がチェックした。まだ問題があった。密封材と壁の間に爪が入れた。「何でこんなことが起こった・・・」ってBAMの人が聞いた。密封材を塗る前に埃を掃除しないとこんなことが起こる…午後にまたBAMの人が来るって言った。でも、あの男のお母さんは亡くなったから来なかった。
9月10日(火)、他の建設者が来た(BAMの人じゃなかった:BAMはこの独立の建設会社を持っている人を聞いた)。この人は排水のまわりにある密封材を代わった。古い密封材を片付けた、排水のカバーを取って、脂と埃を除いて、新しい密封材を塗った(排水のカバーをタイルに密封しなかった!)。本当には排水のカバーをタイルに密封するのはダメですけど、沢山の人はそうするって言った。埃はシャワーを沢山使ったら消えるって言った(後何ヶ週間かな…)。
11時半に私は出なきゃいけなかった。BAMの人がまた来るから、彼氏は私の部屋にいた。シャワーの壁にある密封材も同じように塗ったから、またチェックする方が良いって言った。BAMは「これで良い」って言ったけど、いつ下の部屋に漏洩が起こると思っている…
今の浴室はBAMが来る前よりも下手くなったかもしれない。漏洩の問題とかは私がまた引越しした後に起こるけど。
浴室の密封材を代わるために建設会社の人が来る、1週間でまだ良く出来ないとは全然思わなかった。

BAM会社の資格はそんなに良くないそう。他の人に聞いてインターネットでも探して、他の良くない(BAMがした)プロジェクトの話も聞いた(浴室よりも大きなプロジェクト)。パターンが現れた:BAMは一番安いで仕事が出来るって言っているけど、質の悪いことを作って、「直ること」のためにまたお金を貰えるそう。
例えば、ハウテンの街でBAMはHofstad 1 (オランダ語のサイト)と言うプロジェクトをした。このプロジェクトは環境に良い暖房システムで家を温めるプロジェクトだった(オランダは寒いから暖房が必要)。このシステムに電気ヒートポンプを使った。このヒートポンプは地下水から暖かさを引き出して家を温める。でも、ヒートポンプの能率がとても悪かったから、環境にとても悪かった。BAMが悪いバルブを使ったから、地下水から引き出した暖かさは地下水に返した。色んなヒートポンプは家のかわりに地下水を温めた。
初めにBAMは50ユーロよりも高いバルブを買ったら、バルブを代わるのは必要じゃなかった。そして電気の費用がそんなに高くなかった。
色んな家にも漏洩が起こった。勿論このことについて色んな訴訟があった。

いつか建設会社に決めたら、BAMに決める前に再考する。

2013年9月9日

Liebster Award

Filed under: オランダ — タグ: , , , — マッチャ @ 17:03

Liebster Award
SuperMiek heeft mijn weblog genomineerd voor de ‘Liebster Award’. De Liebster Award is een project onder bloggers om nieuwe blogs via elkaar te ontdekken. Je krijgt als genomineerde 11 vragen voorgeschoteld om lezers jou als blogger beter te leren kennen en daarna moet je op jouw beurt ook weer 11 bloggers nomineren voor de Liebster Award.

SuperMiek nominated my weblog for the ‘Liebster Award’. The Liebster Award is a project to discover other blogs. When you’re nominated, you’re asked 11 questions so the readers can get to know you better. Then you also have to nominate 11 weblogs for the Liebster Award as well.

リーブスター・アワードは「新しいウェブログを見つける」のプロジェクトです。オランダ語のスーパーミークと言うウェブログからアワードを貰った。アワードが貰ったら、質問を答える。そして他のウェブログも任命することが必要です。

De vragen van SuperMiek / The questions SuperMiek asked me / 私に聞いた質問:
1. Wat betekent bloggen voor jou?
Ik was deze blog begonnen zodat ik de mensen die ik ken in Japan makkelijk kon laten weten hoe mijn leven er in Nederland uitziet. Ik vind het wel leuk om dingen te schrijven over wat ik meemaak en wat mij interesseert.
1. What does blogging mean to you?
I started this blog so I could easily let the people who I know in Japan, what my life in the Netherlands is like. I enjoy writing about things I experience and things that interest me.

1。何でブログを書いている?
日本のホストファミリーや友達が私のオランダ生活に知らせたいから。生活のことと面白いことについてブログを書くのが好き。

"His Dark Materials" book 1 in Dutch, English and Japanese.
2. Zijn er dingen waarover je eigenlijk wel wilt bloggen, maar dat eigenlijk niet zo goed durft?
Nee.
2. Are there things you want to blog about, but are afraid to do so?
No.

2。何かのテーマについて書きたいけど、書かない?
全部の書きたいテーマは書く。

3. Welke boeken, films en muziek zou jij iedereen willen aanraden?
Boek: ‘Kinderen van Moeder Aarde’ (Thea Beckman) en de twee vervolgen. En omdat deze niet vertaald is, ook “Het Noorderlicht” (boek 1 van de serie “Het Gouden Kompas” door Philip Pullman).
Film: De Disney-film van “Tarzan”.
Muziek: KOKIA (Japanse zangeres).
3. Which books, movies and music would you want to recommend to everyone?
Book: “The Golden Compass” (book 1 of the series “His Dark Materials” by Philip Pullman).
Movie: The Disney movie “Tarzan”.
Music: KOKIA (Japanese singer).

3。一番好きな本・映画・音楽は何ですか?
本:フィリップ・プルマンが書いた「黄金の羅針盤」。
映画:ディズニーのアニメ映画「ターザン」
音楽:KOKIA

4. Wat lees je het liefst op andermans blog?
Dingen die ze gedaan hebben, liefst met foto’s. Boekrecensies en recepten vind ik ook leuk om te lezen.
4. What do you like to read on someone else’s blog?
Things they did, preferably with photos. I also like reading book reviews and recipes.

4。他のブログで何のことが好き?
生活の話が一番好き。写真付きの話も好き。読んだ本についての話もレシピも面白いと思う。

5. Wat is jouw favoriete blog?
XKCD, stripjes over wetenschappelijke onderwerpen.
5. What is your favourite blog?
XKCD, comics about scientific topics.

5。一番好きなブログは何ですか?
科学についてのコミックのXKCD

2013年4月5日:朝の紅茶 (kopje thee)
6. Waar kan jij echt nog geen dag zonder?
Thee.
6. Is there something you can’t even miss for one day?
Tea.

6。毎日欲しいことがある?
お茶。

7. Hoe denk je dat mensen jou zien en hoe zou je willen dat mensen je zouden zien?
Mensen hebben o.a. tegen me gezegd dat ze slim, vrolijk, avontuurlijk, naïef en opgeruimd vinden. Maar heel opgeruimd ben ik niet echt… (al probeer ik het wel) En minder naïef is denk ik beter 😛
7. How do you think people see you, and how would you want people to see you?
People have (for example) said to me that they thought I was smart, happy, adventurous, naive and organized. I’m not really that organized… (though I try) And less naive would be better I think 😛

7。他人はセレネがどんな人だと思う?
他人は私について「頭がいい、元気、冒険好き、純真、片付けがよく出来る、など」って言った。片付けはそんなによく出来ないと思う…頑張っているけど。そして純真が良いことかどうか…仕事にするときにはそんなに便利じゃないと思う。

8. Wat zijn je lievelingsbezigheden?
Lezen, verhalen schrijven, tekenen, samenzijn met mijn vriend, reizen.
8. What are your favourite activities?
Reading, writing stories, drawing, being together with my boyfriend, travelling.

8。一番すきなことは何ですか?
本を読む、物語を書く絵を描く、彼氏と一緒にいる、旅行をする
2009年7月14日:出発とコーク(アイルランド)

9. Wat is jouw levensdroom?
Een leuke+goede baan, mogelijkheden houden om te kunnen reizen, nog meer verhalen/boeken publiceren, 1 of 2 kinderen met mijn vriend. En geen eczeem meer 😛
9. What’s your dream in life?
An enjoyable+good job, keeping the possibilities to travel, publish more stories/books, 1 or 2 children with my boyfriend. And no more eczema 😛
9。夢は何ですか?
面白い+良い仕事、まだ旅行いっぱいしたい、他の物語・本も出版する、子供1人か2人(彼氏と一緒に)。そして皮膚炎がなくなることも欲しい。

10. Als geld, tijd en allerlei verplichtingen geen issue waren, wat zou je nu dan het liefste doen?
Op vakantie gaan naar Japan.
10. If money, time and other obligations wouldn’t be an issue, what would you most like to do at this moment?
Go on a holiday to Japan.

10。お金・時間・他の義務がなかったら、今、何をしたい?
日本へ旅行をする。

11. Wat is jouw favoriete quote?
Ik heb niet echt een favoriete quote, maar Lane linkte laatst naar deze: “If you like oscillating between feeling like the stupidest person on earth and a fucking genius, you’ll love coding.”
En hier staan ook nog wel wat leuke Nederlandse/Vlaamse quotes, zoals “We noemen het wegwerpmaatschappij en toch geraken we er niet vanaf”, “SOLDEN!!! Alles wat u gisteren niet nodig had vandaag aan halve prijs”.
11. What’s your favourite quote?
I don’t really have a favourite quote, but Lane recently linked to this one: “If you like oscillating between feeling like the stupidest person on earth and a fucking genius, you’ll love coding.”
11。一番好きな引用文は何ですか?
一番好きな引用文はないけど、最近Laneこの引用文へリンクした: “If you like oscillating between feeling like the stupidest person on earth and a fucking genius, you’ll love coding.”

11 genomineerden / 11 nominations / 11つの任命:

Nederlandse weblogs / Dutch weblogs / オランダ語のウェブログ:
Keukensprookjes
sprokkelen
In en om de kas (antwoorden hier)
Mimïsme (antwoorden hier)

Engelse weblogs / English weblogs / 英語のウェブログ:
San’in Monogatari
path: ethic
Serenity and tea
Modest reading bat
Where next Australia
Kythana’s Rainbow Sunshine (answers here)
The Blue Stocking Society
The Dutch blog Mimïsme also answered the questions in English, which you can read here.

11 vragen / 11 questions / 11つの質問:
日本語のウェブログが任命しなかったから、質問も翻訳しなかった。
1. Wat zou je mensen aanraden om te doen als ze op bezoek komen in jouw omgeving?
1. What would you recommend to people visiting your area?
2. Waarom blog je?
2. Why do you blog?
3. Wat lees je het liefst op andermans blog?
3. What do you like to read about most on other people’s blogs?
4. Wat is je favoriete blog?
4. What’s your favourite blog?
5. Welk boek, film en muziek zou jij iedereen willen aanraden?
5. Which book, movie and music would you want to recommend to everyone?
6. Wat is je favoriete recept?
6. What’s your favourite recipe?
7. Waar ben je het trotst op?
7. What are you most proud of?
8. Wat is jouw levensdroom?
8. What’s your dream in life?
9. Hoe zou jij de wereld redden?
9. How would you save the world?
10. Als geld, tijd en allerlei verplichtingen geen issue waren, wat zou je nu dan het liefste doen?
10. If money, time and other obligations wouldn’t be an issue, what would you most like to do at this moment?
11. Wat vind je het leukste aan het land waarin je nu leeft?
11. What do you like most about the country you’re living in now?

2013年9月5日

9月で描いた絵/Tekeningen in september/Art in September

Filed under: オランダ, — タグ: , , , , — マッチャ @ 10:34

先月と同じように、今月で描く絵はこの投稿をアップデートする。

Net als vorige maand ga ik ook dit bericht steeds updaten met nieuwe tekeningen.

Like last month, I’ll also update this post with new drawings.

Building a dolmen with magic.
一番上の絵は「支石墓の時代で魔法使いがいてたら、どんな風に魔法を使った」の質問を答える。オランダの支石墓は紀元前3400~2850年で建てた。この支石墓はD15です。
あの時代の服はリンネル皮革だったけど、オランダ語の本で両方を使っている。リンネルは紀元前8000年頃から使われているから、この絵にリンネルの服に決めた。鉄器時代の服は前の時代と同じようなデザインだったから、支石墓の時代でも着れたと思った。この服も自分で作った

(In dit geval mogen de Nederlanders ook het Engelse stuk lezen hieronder 😛 De andere stukjes ga ik wel weer in 3 talen schrijven, maar dit is een beetje een grote lap tekst en niet zo nuttig om ook nog in het Nederlands te gaan schrijven denk ik… Ik heb wel een aantal Nederlandse woorden tussen haakjes gezet voor de duidelijkheid.)

The first drawing shows my witch character building a dolmen (Dutch: hunebed), to be specific: Dolmen D15 near Loon in the Netherlands. I used one of my own photos as a reference for the dolmen (except for the floating stone, of course :P), which you can see here.
Dolmens in the Netherlands were built in the timeframe 3400-2850 B.C., by people of the Funnelbeaker culture
(Dutch: Trechterbekercultuur).
If there had been wizards and witches living among those people, they would most likely have been helping with building houses and tombs (like the dolmen). The people in that time period did live in houses(*), but I haven’t been able to find definite facts about the clothing they wore. The “
Archeologieboek” mentioned in (*) has concept drawings of both clothing made of leather (as J. & R. Horreüs de Haas decided on in their book as well), but also of linen clothing. In the Iron Age in the Netherlands, they certainly wore linen clothing (both wool and linen). As the clothing in the Bronze Age and Iron Age in the Netherlands was similar, I think it can be plausible that they wore similar linen clothing before that – especially if there had been wizards who could make the weaving of clothes go faster with their magic! And when I found this picture of re-enactors of a Dutch history museum (called “Archeon“), I saw they also had linen clothing (other re-enactors in that museum did wear leather clothing as well). Linen is a fabric that has been in use since at least 8000 BC, so it’s not odd that linen clothing would be worn during the Funnelbeaker culture period. That is why I decided to draw her wearing linen clothing, in a design from the book “Twee manen lang” (by Anneke Boonstra, ISBN 9060119762 (**)). I also made this clothing, photos are here. I found similar clothing designs online for both Bronze Age and Iron Age (including Viking Age, farther up North in Europe, and the Celts, more to the South).

(*) The book “ANWB Archeologieboek Nederland” by Evert van Ginkel & Roos Steehouwer (ISBN 9018008540) shows the type of houses built during the Funnelbeaker culture on page 22. The houses look similar to the ones built during the Iron Age. In the book “Als in het stenen tijdperk – Verslag van het spel in de Flevopolder” by J. & R. Horreüs de Haas (ISBN 9062072356), which is a book about how people lived in the stone age, they also built houses in the same way.
(**) Also available as a free PDF online here.

2013年9月4日

偽チョコスプレッド/Nep-chocopasta/Fake chocolate spread

Filed under: オランダ, レシピ — タグ: , , , , , — マッチャ @ 10:21

チョコスプレッドを食べたかったけど、店で買えるチョコスプレッドは食べられない(バニラ香料が入ってあるから)。自分で作りたかったけど、牛乳かクリームが必要だった・・・今、牛乳かクリームは家に持ってないから、簡単にチョコレートとヘーゼルナッツを小さく切って、パンで食べた。
1)ヘーゼルナッツは難しく切れるから、乳鉢を使った。
2)チョコレートはナイフで切った。オランダで「Verkade」と言うチョコレートだけにはバニラ香料がない。
3)ナッツもチョコも壷に入れた。
4)海の塩(大きな塩)を少しを入れた。
5)壷をよく振る。
6)パンにバターを塗る。
7)偽チョコスプレッドをパンに「塗る」。

もっと簡単に塗れるナッツ・スプレッドも作れる:ヘーゼルナッツ・塩(本当に少し)・ハチミツ・油を混ぜる。

2013年9月4日:偽チョコスプレッド / Nep-chocopasta

Ik had zin in chocoladepasta, maar alle chocopasta’s die ik tot nu toe heb gezien in de winkels bevatten (vanille-)aroma, dus die kan ik niet eten. Toen ik naar een recept voor chocopasta zocht, kwam ik erachter dat je toch wel melk of room nodig had, en dat had ik op dat moment niet in huis… Daarom had ik maar wat hazelnoten en chocola kleingesneden en op mijn brood gedaan 🙂
1) Hazelnoten fijnstampen, aangezien snijden niet heel handig is. Deze mooie stamper+vijzel had ik gevonden in de Wereldwinkel in Bunnik 🙂 Hij is gemaakt van speksteen.
2) Chocolade snijden met een mesje. Verkade is één van de twee merken die chocola verkoopt zonder (vanille-)aroma 😛 (de andere is Jumbo huismerk pure chocola).
3) Noten en chocola in een potje doen.
4) Een klein beetje zeezout erbij.
5) Goed schudden.
6) Boter op brood smeren.
7) En dan de nep-chocopasta op brood ‘smeren’!

Een smeerbaardere hazelnootpasta kun je maken door geplette hazelnoten, beetje zout (halve theelepel), honing (1 grote eetlepel), en olie (zoveel tot het smeerbaaris) te mixen.

I wanted to eat chocolate spread, but all chocolate spreads they sell in stores here contain (vanilla-)flavouring, so I can’t eat those. When searching for a recipe, I found that you really need milk or cream, which I didn’t have at home at that time. So I simply cut some chocolate and hazelnuts and combined them 🙂
1) Crush the hazelnuts, as cutting them with a knife is not very doable 😛
2) Cut the chocolate with a knife. In the Netherlands, ‘Verkade’ is about the only brand which sells (vanilla-)flavouring-free chocolate bars.
3) Put the hazelnuts and chocolate into a jar.
4) Add a bit of sea salt.
5) Shake well.
6) Put butter on the bread.
7) And put the fake chocolate spread on the bread as well!

A more ‘spreadable’ hazelnut paste can be made by mixing mashed hazelnuts, salt (half a teaspoon or something), honey (a large table spoon) and oil (as much as need to make it ‘spreadable’).

WordPress.com で無料サイトやブログを作成.