可愛い国 / Schattig Landje / Cute Country

2013年9月13日

De grote storing / The big failure / 大きな問題

Filed under: オランダ — タグ: , , , , , — マッチャ @ 12:03
2013年9月10日:道である蛇口

Het kraantje van de gemeente.
The tap water point on the street.
道である蛇口。

Op 10 september om 22:50 uur viel ineens het water uit. Omdat dit al twee keer eerder is gebeurd dit jaar, had ik nog wel een extra fles water in de koelkast liggen (normaal heb ik meer flessen water in de koelkast liggen, maar ik had ze er heel recent nog uitgehaald om het water te verversen). Eén van die keren was er zelfs bijna een week geen water in de flat. Meestal is er trouwens ook geen continue stroom warm water als je doucht (net zoals bij de andere bewoners in de flat).
We hadden net de wasmachine aangezet en het wasmiddel zat al verspreid door de wasmachine, maar toen mijn vriend de kraan van de wasbak opendraaide, kwam er geen water uit (en zonder water kon de wasmachine ook niet verder). Ik belde het noodnummer van de SSH (de woningbouwcorporatie). Terwijl ik in de wacht stond, liep ik de gang op om bij de buren te vragen of zij ook geen water hadden, maar na bij twee huizen aangebeld te hebben, merkte ik dat de deurbellen het niet deden. Mijn eigen deurbel deed het ook niet. De noodverlichting in de gangen was ook aangegaan en de helft van de gewone lampen in de gang was uit. De lift aan de achterkant van het gebouw was ook uitgevallen, maar aan de voorkant deden de liften het nog wel. We waren met de trap naar beneden gelopen (vanaf 15-hoog), omdat we het op dat moment niet aandurfden om met de liften aan de voorkant naar beneden te gaan.
Ik had nog wel stroom, maar dit was niet bij alle woningen het geval. Mijn overbuurvrouw had in haar huiskamer en keuken wel stroom, maar niet in de badkamer. Verder was er geen water, geen internet, geen ventilatie (het ventilatiesysteem was ook uitgevallen), geen deurbel, de bewakingscamera’s namen niet meer op (maar waren wel nog aan, en dit kon ik zien omdat ze in mijn meterkast zaten), en de deuren van de fietsenstallingen gingen ook niet open (normaal gesproken gaan die open door een bewegingssensor binnenin de stalling – van buitenaf heb je een sleutel nodig). Na een kwartier in de wacht te hebben gehangen heb ik maar opgehangen. Waarschijnlijk was de hele flat aan het bellen. We zijn ook om het gebouw heengelopen en probeerden in de technische ruimte te kijken. Vanaf de buitenkant kon je wel iets zien, en ook daar was de apparatuur uit en er stonden een paar plassen water op de grond (het regende heel hard).
Aan de voorkant van het gebouw had zich ook een groepje mensen verzameld, die wel met de liften aan de voorkant van het gebouw naar beneden waren gegaan. Zij hadden ook geen water etc. Nadat we even hadden gepraat, zijn zij allemaal ergens anders naartoe gegaan.
We zijn toen even onder het afdakje van een universiteitsgebouw gaan staan met onze telefoons, zodat we op het wifi-netwerk van de universiteit konden. Voordat internet uitviel was ik aan het chatten met een vriendin, dus ik meldde haar nog even wat er was gebeurd en mijn vriend belde zijn moeder, die toen de SSH ging bellen. Zij zeiden tegen haar dat ze er “met man en macht” mee bezig waren.
Ik en mijn vriend gingen terug naar boven om twee emmers en vier flessen te halen. Deze gingen we toen vullen bij het gemeentekraantje een eindje verderop in de straat. Eén van ons bleef boven bij de lift staan en de ander ging naar beneden met de liften aan de voorkant. Als de lift zou blijven steken en het alarmsysteem in de lift zou het ook niet doen, zou de ander de hulpdiensten kunnen bellen (want mobiele telefoons hebben geen bereik in de lift).
Het water uit de emmers heeft mijn vriend in het waspoederbakje van de wasmachine gegoten (in totaal iets van 15~20 liter), zodat de machine het wasmiddel toch een beetje uit de kleren kon spoelen.
Om 2 uur ‘s nachts was ik voor de laatste keer met twee emmers water omhoog gegaan. Er was nog steeds geen activiteit van de SSH of een bouwbedrijf te zien, dus wat ze ook aan het doen waren, drie uur later stond er nog niemand.

De volgende ochtend om 10 uur was er nog steeds geen water/internet/etc en de noodverlichting was ook uitgegaan.
We besloten naar het huis van mijn vriend te gaan om te kunnen douchen. En omdat de ventilatie het niet deed, was de luchtkwaliteit ook erg slecht geworden (daar heb ik een sensor voor).
Toen we om 11 uur beneden kwamen, stapten er net twee mannen van een bouwbedrijf de lift in. We vroegen wat er aan de hand was, en ze zeiden dat er twee 175-Ampère-zekeringen waren gesprongen. Ze hadden ze besteld en deze zouden er over een uur zijn. Dan zouden ze langzaamaan de waterpompen en de andere systemen weer opstarten, maar hij kon niet zeggen hoe lang dat zou gaan duren. Wij zijn dus weggegaan. Twaalf uur na de melding zijn er dus pas mensen naar het gebouw toegekomen.
Bij mijn vriend thuis kon ik wel mijn email lezen. Om 10:41 uur had de SSH een mailtje gestuurd dat “er problemen zijn met een aantal collectieve technische installaties”. Alsof niet heel de flat dat al een nacht lang wist…
Om 3 uur kwamen we terug bij de flat en iemand van de 11e verdieping zei dat ze nét weer water had. De lift, internet, alle lichten etc deden het ook weer. Ik had nog geen water, maar 20 minuten later weer wel. Het oplossen hiervan heeft in totaal dus 16,5 uur geduurd.

Saillant detail is dat hetzelfde bouwbedrijf (BAM) dat deze flat heeft gebouwd, de week vóór deze catastrofale uitval bezig is geweest aan mijn badkamer en hier ook prutswerk heeft verricht.

Ik heb, omdat ik zeer ontevreden ben met deze voorvallen, onderstaande mail naar de SSH gestuurd:

Beste SSH,

Afgelopen dinsdag en woensdag 10 en 11 september was er voor de derde keer dit jaar geen water in Casa Confetti. Deze keer was ook het internet, de ventilatie en een deel van de stroom uitgevallen.
Ik ben het onderhand wel zat dat ik een noodvoorraad water in huis moet hebben, omdat het zo vaak voorkomt dat er geen water meer uit de kraan komt.
Tevens is er in de piekuren nog steeds geen continue stroom warm water op de 15e verdieping. Inmiddels is het mij wel duidelijk dat er hier in dit gebouw een stel ondeugdelijke hydrofoorpompen staan. Het is immers te belachelijk voor woorden dat er in Nederland al zo vaak geen water is in een flat. Als men ergens anders in Nederland langer dan drie uur
zonder stroom of water zit, is het meteen in het nieuws.
Door al deze storingen heb ik in totaal al ongeveer tussen de 2 en 3 weken hier niet met genot kunnen wonen. Ik verwacht dus eigenlijk wel een schadevergoeding, o.a. voor de extra gemaakte reiskosten en telefoonkosten om elders te moeten douchen en wassen (ook eerder dit jaar), de gemiste nachtrust door gesleep met water, onwetendheid en angst door onduidelijkheid van de situatie in de flat door gebrek aan
informatie en het toch al extra verstoorde woongenot door het niet kunnen gebruiken van de douche in de week ervoor.
Verder stond het geluid bij het UP-feest van 30 augustus zo hard, dat het geluidsniveau binnen in mijn kamer over de 80 dB heenging. Ik kon dus met goed fatsoen niet meer studeren of slapen en werd dus eigenlijk weggejaagd uit mijn eigen kamer. Bij terugkomst waren alle dingen van mijn wasbak afgetrild. Gelukkig had ik mijn spiegel al ergens anders neergezet, anders zou die ook kapotgetrild zijn. Als de boxen anders
geplaatst zouden zijn, zou ik een stuk minder last hebben gehad van het geluid.

In afwachting van uw reactie,
Selene

P.S. Dit verhaal heb ik ook op mijn weblog in drie talen gepubliceerd: https://selenejapan.wordpress.com/2013/09/13/de-grote-storing-the-big-failure-%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%95%8f%e9%a1%8c/

2013年9月10日:水に入れたバケツと鉢

Emmers en bakjes met water in de badkamer.
Buckets and bowls with water in the bathroom.
水に入れたバケツと鉢(浴室で)。

On September 10th at 22:50 o’clock, water suddenly stopped coming out of the tap. As this has already happened twice before this year, I did have an extra bottle of water in the fridge (normally I have more bottles filled with water in the fridge, but I had recently taken them out to refresh the water). One of those times we didn’t have water in this building for almost a week. As an aside, most of the there’s no steady stream of warm water when using the shower (which is also the case in the other bathrooms in this building).
We had just started up the washing machine and the laundry soap had already been mixed with the clothes, but when my boyfriend opened the tap above the sink, no water came out (and with no water, the washing machine couldn’t continue either). I called the emergency telephone number of the SSH (the housing cooperative). While waiting for someone to answer (the line was busy), I walked into the hallway to ask the neighbours if they had any water. After pressing the doorbell of two houses, I noticed that the doorbells didn’t work. My own doorbell also didn’t work anymore. The emergency lights in the hallway were on as well, and half of the normal lights were out. The elevator at the back of the building also didn’t work, but at the front of the building the elevators were still working. We walked downstairs (from the 15th floor), because we didn’t dare to take an elevator at the moment.
I still had electricity, but that wasn’t the case with everyone. One of my neighbours had electricity in her living room and kitchen, but not in the bathroom. Furthermore, there was no water, no internet, no ventilation (the ventilation system had gone down too), no doorbell, the security cameras didn’t record (but they were still on), and the doors of the bicycle parking also didn’t open (normally they open from the inside when motion is detected – for opening them from the outside you need a key). After waiting for about 15 minutes on the phone, I broke off the connection. Probably everyone living in this building was calling the emergency number. We also walked around the building and tried to look in the room containing the electrical systems of the building, but they were down too and there were some puddles of water on the floor (it was raining a lot).
At the front of the building, a group of people had gathered, who had come down using the elevators. They also didn’t have water etc. After having talked for a bit, they all left to somewhere else.
We then walked to a university building with our mobile phones, so we could access the university’s wireless network. Before internet went down I had been chatting with a friend, so I notified her of what happened and my boyfriend called his mother, who then proceeded to call the SSH. They told her that they were working on the problem “with all their might”.
I and my boyfriend went back upstairs to get two buckets and four bottles. These we filled at the tapwater point placed in the street by the municipality. One of us stayed upstairs to watch the elevator, the other one went downstairs with the buckets and bottles. If the elevator got stuck and the alarm system inside the elevator also wouldn’t work, the other one could call for help (as mobile phones didn’t work inside the elevator).
My boyfriend poured the water from the buckets into the washing powder tray of the washing machine (total something like 15~20 litres), so the washing machine could rinse the soap from the clothes.
Around 2 o’clock midnight I went upstairs for the last time with two buckets of water. I still hadn’t seen any activity from the SSH or other construction companies, so whatever they were doing, three hours after having called them there was still no-one here.

The following morning at 10 o’clock, there was still no water/internet/etc and the emergency lights were off as well.
We decided to go to my boyfriend’s house to be able to use the shower. And because the ventilation didn’t work either, the air quality had become quite bad as well (I have a sensor for that).
At the moment we arrived at the front of the building at 11 o’clock, two men from a construction company just stepped into the elevator. We asked what the problem was, and they said that two 175-ampere fuses had blown. They had ordered new ones and those would arrive in an hour. Then they would slowly restart the water pumps and the other systems, but he couldn’t say how long that would take. So we left. Twelve hours after notifying them, they had sent people to the building.
At my boyfriend’s house I could read my email. At 10:41 o’clock the SSH had sent an email that “there are problems with a number of collective technical installations”. As if everyone in the building didn’t know already…
At 3 o’clock we returned to the building and someone from the 11th floor said she got water again a few minutes earlier. The elevator, internet, lights etc all worked again. I didn’t have water yet, but 20 minutes later I did. So, solving this problem took 16.5 hours in total.

A notable detail is that the same construction company (BAM) that built this building, was working on my bathroom in the week before this big failure and also delivered a bad job there.

2013年9月10日:水に入れたビン

Flessen gevuld met water.
Bottles filled with water.
水に入れたビン

9月10日の22時50分、蛇口から流れていた水が急に止まった。今年にはもう2回前に起こったから、冷蔵庫に水に入ったビンが持っていた(普通は水をもっと冷蔵庫に持っているけど、ちょっと前水を代わるためにビンを取れた)。1回には殆ど1ヶ週間水がなかった。ところで、暖かい水にも問題がある:シャワーするときには水の温度がずっと変わる。
ついさっき、洗濯機を回したから、洗剤はもう服と一緒に回った。水が止まったから、洗濯機は洗えなかった。公営住宅の緊急の電話番号に電話した。返事に待っているときに(電話番号が話し中で)、廊下に行った。隣の人に「水もない?」って聞きたかったから。二つのドアチャイムを押して、ドアチャイムに電気が消えた(私のドアチャイムにも)。廊下の緊急のランプが光って、普通のランプは半分光ってなかった。建物の後ろ側にあるエレベーターも動かなかった。建物の前側のエレベーターはまだ動いた。エレベーターはちょっと不安だったから、16階から階段を降りた。
私の部屋にはまだ電気があったけど、色んな部屋で電気がなかった。例えば、隣の人の部屋に浴室で電気がなかった。そして、インターネット、換気、ドアチャイムがなかった。セキュリティカメラはもう撮れなかった(電気がついてたけど)。駐輪場のドアは中からもう開けなかった(普通は中からモーションセンサーで開く、外から鍵で開く)。
後15分電話を切った。多分皆が緊急の電話番号に電話していた。
建物のまわりに歩いて、建物の機械の部屋に見に行った。機械にも電気がなかった。水たまりも見た(ずっと大雨が降っていた)。
建物の前、人が集まっていた。皆はエレベーターを使った。全部の部屋で水などがなかった。ちょっと話して、他の人は皆他の場所に行った。
私と彼氏は大学のビルに歩いた。外でスマホで大学のインターネットは使えた。インターネットが消える前、私は友達とチャットしていた。何かが起こったことを伝えて、友達は寝に行った。彼氏は彼のお母さんに電話して説明した。そして、彼のお母さんは公営住宅に電話した。公営住宅は「一生懸命で問題を解決してみる」って言った。
部屋に戻って、2つのバケツと4本のビンに下の道である蛇口(市当局が建てた蛇口)で水を入れた。1人はバケツとビンで下に行って、1人は上のエレベーターを見ていた。エレベーターが動かなくなったら、エマージェンシー・サービスに電話することが出来る(エレベーターの中で携帯が使えないから)。
洗剤を濯ぐために、彼氏はバケツから水を洗濯機に入れた(15~20リトルぐらい)。
夜の2時ぐらい、最後に水をバケツに入れた。まだ公営住宅か建設会社の人が見なかった。「一生懸命」で何をしていた?電話して3時間後にはまだ人が来なかった。

次の朝の10時。まだ水・インターネット・などがなかった。緊急のランプも消えた。
彼氏の家に行こうと決めた(シャワーが使いたかったから)。換気もなかったから、空気はとても悪くなった(空気のセンサーを持っているから、CO2が多すぎになった)。
建物の前に着いた瞬間に、建設会社の2人の人はエレベーターに入った(11時)。「問題は何ですか」って聞いた。二つの175アンペアの電力ヒューズが壊れた。新しいヒューズは後1時間に貰う。その後、水のポンプを動き出す。その後は他のシステム(電気、インターネットなど)。どんなに時間がかかるのは分からなかったから、彼氏の家に行った。
公営住宅に電話してから12時間後人が手伝いに来た。
彼氏の家でeメールが読めた。10時41分で公営住宅はeメールを送った。「建物の機械で問題がある」って書いた。皆がまだ知らなかったな…
3時に建物に帰った。12階に住んでいる人は「何分前、水がまた流れた!」。エレベーター、インターネット、電気などもあった。3時に、16階ではまだ水がなかったけど、3時20分で水もあった。
この問題は16時間半をかかった!

そして、この建物を建てた建設会社(BAM)は私の浴室でもそんなに良くないことをした…

2件のコメント »

  1. […] P.S. Dit verhaal heb ik ook op mijn weblog in drie talen gepubliceerd: https://selenejapan.wordpress.com/2013/09/13/de-grote-storing-the-big-failure-%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%… […]

    ピンバック by De grote storing / The big failure / 大きな問題 | 可愛い国 — 2014年2月21日 @ 23:30

  2. […] Thursday February 20: Half 4 was er ineens geen water meer (gelukkig had ik niet net de wasmachine aangezet…). Gebeld naar de SSH, het zijn werkzaamheden die blijkbaar tot 6 uur zouden duren. De […]

    ピンバック by Een weekje foto’s / 写真で1週間 / One week of photos | 可愛い国 — 2014年2月24日 @ 15:56


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply /ここにコメントを書いてください

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

WordPress.com Blog.

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。